Information

Vad är radioförökning: RF-förökning

Vad är radioförökning: RF-förökning


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Radiosignaler kan färdas över stora avstånd. Radiosignaler påverkas emellertid av mediet i vilket de färdas och detta kan påverka radioutbredningen eller RF-utbredningen och avstånden över vilka signalerna kan föröka sig. Vissa radiosignaler kan färdas eller spridas runt om i världen, medan andra radiosignaler bara kan spridas över mycket kortare avstånd.

Radiospridning, eller hur radiosignaler färdas kan vara ett intressant ämne att studera. RF-förökning är ett särskilt viktigt ämne för alla radiokommunikationssystem. Radioutbredningen beror på många faktorer och valet av radiofrekvens kommer att avgöra många aspekter av radioutbredning för radiokommunikationssystemet.

Följaktligen är det ofta nödvändigt att ha en god förståelse för vad som är radioutbredning, dess principer och de olika formerna för att förstå hur ett radiokommunikationssystem kommer att fungera, och att välja de bästa radiofrekvenserna.

Definition av radioutbredning

Radioutbredning är det sätt som radiovågor färdas eller sprids när de överförs från en punkt till en annan och påverkas av det medium de rör sig i och i synnerhet hur de sprids runt jorden i olika delar av atmosfären.

Faktorer som påverkar radioutbredning

Det finns många faktorer som påverkar hur radiosignaler eller radiovågor sprids. Dessa bestäms av mediet genom vilket radiovågorna färdas och de olika föremål som kan förekomma i banan. Egenskaperna för den väg genom vilken radiosignalerna kommer att spridas styr nivån och kvaliteten på den mottagna signalen.

Reflektion, brytning och diffraktion kan förekomma. Den resulterande radiosignalen kan också vara en kombination av flera signaler som har rest olika vägar. Dessa kan lägga ihop eller subtrahera från varandra, och dessutom kan signalerna som går via olika banor fördröjas och orsaka snedvridning av den resulterande signalen. Det är därför mycket viktigt att känna till de troliga radioutbredningsegenskaperna som sannolikt kommer att råda.

Avstånden över vilka radiosignaler kan spridas varierar avsevärt. För vissa radiokommunikationsapplikationer kan endast en kort räckvidd behövas. Till exempel kan en Wi-Fi-länk bara behöva upprättas över ett fåtal avstånd. Å andra sidan skulle en kortvågsutsändningsstation eller en satellitlänk behöva radiovågorna för att färdas över mycket större avstånd. Även för dessa två sista exempel på kortvågsändningsstationen och satellitlänken skulle radioutbredningsegenskaperna vara helt annorlunda, och signalerna som nått sina slutdestinationer har påverkats på mycket olika sätt av media genom vilka signalerna har rest.

Typer av radioutbredning

Det finns ett antal kategorier i vilka olika typer av RF-förökning kan placeras. Dessa relaterar till effekterna av media genom vilka signalerna sprids.

  • Utbredning av fritt utrymme: Här reser radiovågorna i fritt utrymme eller bort från andra föremål som påverkar sättet de reser på. Det är bara avståndet från källan som påverkar det sätt på vilket signalstyrkan minskar. Denna typ av radioutbredning påträffas med radiokommunikationssystem inklusive satelliter där signalerna färdas upp till satelliten från marken och ner igen. Vanligtvis är det lite inflytande från element som atmosfären etc. . Läs mer om spridning av fritt utrymme.
  • Markutbredning: När signaler färdas via markvågen modifieras de av marken eller terrängen de rör sig över. De tenderar också att följa jordens krökning. Signaler som hörs på mellanvågsbandet under dagen använder denna form av RF-förökning. Läs mer om utbredning av markvåg
  • Jonosfärisk förökning: Här modifieras radiosignalerna och påverkas av ett område högt i jordens atmosfär som kallas jonosfären. Denna form av radioutbredning används av radiokommunikationssystem som sänder på HF- eller kortvågsband. Med hjälp av denna form av förökning kan stationer höras från andra sidan jorden, beroende på många faktorer inklusive radiofrekvenser som används, tid på dagen och en mängd andra faktorer. Läs mer om jonosfärisk förökning.
  • Troposfärisk förökning: Här påverkas signalerna av variationerna i brytningsindex i troposfären strax ovanför jordytan. Troposfärisk radioutbredning är ofta det sätt på vilket signaler vid VHF och högre hörs över långa avstånd. Läs mer om troposfärisk förökning
Förutom dessa huvudkategorier kan radiosignaler också påverkas på lite olika sätt. Ibland kan dessa betraktas som underkategorier, eller de kan vara ganska intressanta på egen hand.

Några av dessa andra typer av nischformer av radioutbredning inkluderar:

  • Sporadisk E: Denna form av förökning hörs ofta på VHF FM-bandet, vanligtvis på sommaren och det kan orsaka störningar i tjänsterna när avlägsna stationer hörs. Läs mer om sporadisk E-förökning.
  • Meteorspridningskommunikation: Som namnet antyder använder denna form av radioförökning de joniserade spåren som lämnas av meteorer när de kommer in i jordens atmosfär. När data inte krävs omedelbart är det en idealisk kommunikationsform för avstånd cirka 1500 km för kommersiella applikationer. Radioamatörer använder det också, särskilt när meteorregn är närvarande. Läs mer om kommunikation med meteorspridning.
  • Transekvatoriell förökning, TEP: Transekvatoriell fortplantning sker under vissa distinkta förhållanden och gör det möjligt för signaler att föröka sig under omständigheter när normala jonosfäriska förökningsvägar inte skulle förväntas.Läs mer om transekvatoriell förökning.
  • Nära vertikal incidens Skywave, NVIS: Denna form av förökning sprider skyvågor i hög vinkel och de återförs relativt nära jorden. Det ger lokal täckning i kuperad terräng. Läs mer om NVIS-förökning.
  • Auroral backscatter: Aurora borealis (Northern Lights) och Aurora Australis (Southern Lights) är indikatorer på solaktivitet som kan störa normal jonosfärisk utbredning. Denna typ av spridning används sällan för kommersiell kommunikation eftersom den inte är förutsägbar men radioamatörer utnyttjar ofta den. Läs mer om auroral backscatter-förökning.
  • Moonbounce EME: När högeffektsändningar riktas mot månen kan du reflektera finreflexioner om antennerna har tillräcklig förstärkning. Denna form av förökning kan göra det möjligt för radioamatörer att kommunicera globalt med frekvenser på 140 MHz och högre, effektivt genom att använda månen som en gigantisk reflektorsatellit.

Förutom dessa kategorier har många kortdistans trådlösa kommunikationssystem eller radiokommunikationssystem radioutbredningsscenarier som inte passar in i dessa kategorier. Wi-Fi-system kan till exempel anses ha en form av friutbredning av radioutrymme, men det kommer att vara mycket kraftigt modifierade på grund av flera reflektioner, brytningar och diffraktioner. Trots dessa komplikationer är det fortfarande möjligt att skapa grova riktlinjer och modeller för dessa radioutbredningsscenarier.

Sammanfattning av RF-utbredning

Det finns många radioutbredningsscenarier i verkliga livet. Ofta kan signaler färdas på flera sätt, radiovågor som rör sig med en typ av radioutbredning interagerar med en annan. Men för att bygga upp en förståelse för hur en radiosignal når en mottagare är det nödvändigt att ha en god förståelse för alla möjliga metoder för radioutbredning. Genom att förstå dessa kan interaktionerna förstås bättre tillsammans med prestanda för alla radiokommunikationssystem som används.


Titta på videon: How a Crystal Radio Works (Maj 2022).